Liiallisesta pessimismistä liialliseen optimismiin - Coface-barometri, vuoden 2022 viimeinen neljännes -

Vuosi 2023 alkaa hyvillä uutisilla makrotaloudesta. Ensinnäkin Eurooppa on välttänyt pitkään ennakoidun taantuman. Tehokkuuden paraneminen ja toiminnan väheneminen ovat johtaneet energian hintojen jyrkkään laskuun ja siten inflaation tervetulleeseen hidastumiseen.

Myös Kiinan talouden ennakoitu elpyminen vuoden jälkipuoliskolla herättää toiveita maailmantalouden kannalta, vaikkakin elpymiseen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Tämä riitti rahoitusmarkkinoiden villiintymiseen, sillä ne vakuuttuivat, että pahin mahdollinen skenaario jää toistaiseksi toteutumatta.

Olemme periaatteessa samaa mieltä, mutta meidän on vältettävä liiallista tyytyväisyyttä. Maailmantalouden viime vuonna kohtaamat haasteet ovat edelleen olemassa, eikä moniulotteinen kriisi ole katoamassa mihinkään: ongelmina ovat muun muassa geopoliittinen pirstaloituminen, energiakriisi, ilmastonmuutos ja epidemiariskit. Maailman muutos kiihtyy ja aiheuttaa riskejä, jotka voivat romuttaa taidokkaimmatkin skenaariot.

Tätä taustaa vasten Cofacen riskiarvioinnit ovat muuttuneet vain vähän: maariskien osalta on tehty 5 muutosta ja sektoririskien osalta 16 muutosta. Nettomääräisesti trendi painottuu edelleen luokitusten alennuksiin.

Taantuma väistyy, stagflaatio ottaa jalansijaa

Vuosi 2022 päättyi talouden kannalta myönteisesti. Leudot lämpötilat ja huomattavat kaasuvarannot ovat poistaneet pakkosäännöstelyn uhan Euroopasta tänä talvena, ja Euroopan talouksien pitäisi näin ollen välttyä jyrkältä supistumiselta. Tämän vuoksi Coface on pitänyt vuoden 2023 maailmanlaajuisen kasvuennusteensa ennallaan 1,9 %:ssa. Myös skenaariomme kehittyneiden talouksien stagflaatiosta ja nousevien talouksien yleisestä kestokyvystä on vahvistunut. 

Tämä jatkuvuus näkyy riskiarvioissamme: tällä vuosineljänneksellä vain kolmen maan ja kymmenen toimialan luokitusta on alennettu, kun kesäkuussa 2022 lukema oli 95 ja lokakuussa 2022 yli 50. Coface on myös tarkistanut positiiviseen suuntaan Intian ja Burundin arvioita sekä kuutta toimialakohtaista arviota, lähinnä autoteollisuudessa, mikä johtuu toimitusketjuihin liittyvien jännitteiden asteittaisesta lieventymisestä.

Kohti inflaation (mekaanista) hidastumista vuoden 2023 alkupuoliskolla

Energian hintojen nousu oli pitkälle kehittyneiden talouksien kuluttajahintojen nousun taustalla, ja hintojen paluu maltillisemmalle tasolle johti inflaation mekaaniseen hidastumiseen vuoden 2022 loppuun mennessä. Inflaatio näyttää siis ohittaneen huippunsa euroalueella. Sama pätee Yhdysvaltoihin, jossa se oli joulukuussa 6,5 % käytyään korkeimmillaan 9,1 %:ssa. Hyödykkeiden hintojen maltillistumisen lisäksi inflaation lasku johtuu myös tavaroiden vähäisemmästä osuudesta. Inflaation hidastumisen odotetaan jatkuvan vuoden 2023 alkupuoliskolla pelkästään perusvaikutusten vuoksi edellyttäen, että hyödykkeiden hinnat pysyvät edellisvuoden tasoa alhaisempina. 

Toimeliaisuuden suhteellinen sitkeys huomioiden työmarkkinoiden kestokyky on edelleen hyvä ja työttömyysaste yhä historiallisen alhainen. Euroalueen työttömyysaste jopa jatkoi laskuaan vuoden 2022 lopussa. Yhdysvalloissa se pysyi alimmalla tasollaan yli 50 vuoteen (3,5 %), ja Isossa-Britanniassa se nousi vain hieman (3,5 %:sta 3,7 %:iin). Tämä kestokyky saattaa jatkua vuoden 2023 alkupuoliskolla: yrityksillä, joilla oli historiallisia rekrytointivaikeuksia vuonna 2022, voi olla houkutus pitää kiinni työntekijöistään vaisusta kysynnästä huolimatta ja odottaa, että tilanne kohenee.

Maailmantaloudessa on edelleen riskejä

Maailmantalouden näkymät ovat vuonna 2023 edelleen synkät, ja toimintaympäristö on edelleen riskialtis ja epävarma. Suurimpana huolenaiheena on inflaatiokehitys. Vaikka inflaatiota hidastava trendi näyttää olevan tulossa, ratkaiseva kysymys sen alkamisesta on edelleen avoinna. Skenaariota paluusta kehittyneiden maiden keskuspankkien asettamaan 2 %:n tavoitteeseen ei ole täysin haudattu, mutta voi käydä niinkin, että inflaatio vakiintuu korkeammalle tasolle. Alkuvuonna odotettu inflaation hidastuminen saattaa keskeytyä, ennen kuin se saavuttaa rahaviranomaisten tavoitetason, eikä inflaation uutta kiihtymistä vuoden jälkipuoliskolla voida sulkea pois. 

Myös Kiinan elpymiseen liittyy epävarmuutta. Kiinan koronarajoitusten lieventämisen pitäisi johtaa kulutuksen elpymiseen maassa. Koska rajoitusten äkillistä purkamista seurasi kuitenkin tartuntojen lisääntyminen, elpyminen on todennäköisesti asteittaista. Toimeliaisuuden normalisoituminen voisi siis alkaa vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopulla, ja vuoden jälkipuoliskolla elpymisen pitäisi vahvistua, mikä luo täydelliset edellytykset energia-alan uudelle myrskylle ja siten myös inflaatiolle.

Toimialakohtaiset uudelleenluokitukset ovat palanneet

Toimialakohtaiset arviomme ovat muuttuneet vain vähän edellisiin barometreihin verrattuna. Negatiivisia muutoksia on kuitenkin vain vähän, ja olemme päättäneet myös tehdä muutamia korotuksia, jotka heijastavat talouden skenaarion suhteellista kohenemista. Nämä korotukset koskevat Lähi-idän autoalaa, jolla kysyntä jatkuu edelleen vahvana. Intiassa maan taloustilanteen paraneminen on johtanut maariskiarvion uudelleenluokitukseen. 

Toisaalta vaikeuksia on joillakin aiemmin kestävinä pidettyjen toimialojen – tieto- ja viestintätekniikan ja lääketeollisuuden – yrityksillä. Euroopan lääkeyhtiöiden osalta rakenteelliset ongelmat ovat korostumassa, mikä johtuu osittain valtiontalouteen kohdistuvien paineiden lisääntymisestä. Tieto- ja viestintätekniikkayhtiöt ovat joutuneet maailmanlaajuisen taloustilanteen jalkoihin, ja ne ovat edelleen Kiinan ja Yhdysvaltain välisten kauppajännitteiden ytimessä. 

Länsi-Eurooppa on jälleen kerran alue, jolla toimialaluokitusten alennuksia on eniten (viisi yhteensä 11:stä). Vaikka lyhyen aikavälin näkymät näyttävät vähemmän synkiltä, korotukset eivät ole selvästikään vielä ajankohtaisia.

Kirjoittajat ja asiantuntijat

Täydennä tietoa maariskianalyysilla