Kestävän kehityksen vaaliminen: Cofacen CSR sitoumukset

Cofacen keskeisenä tehtävänä on ollut jo 75 vuoden ajan edistää kauppaa ja auttaa yrityksiä, jotka haluavat kasvaa. Miten? Tarjoamalla yrityksille suojausratkaisuja ja auttamalla niitä tekemään oikeita luottopäätöksiä. B2B-kehityksen tukeminen tuo mukanaan vastuun – vastuun, jonka Coface on asettanut hallintotapansa, toimintansa ja viestintänsä ytimeen. Me Cofacessa uskomme, että kauppa on hyvää edistävä voima maailmassa, ja haluamme olla edistämässä sitä aktiivisesti.

Coface-konserni on sitoutunut vuosien ajan yritys-, ympäristö- ja yhteiskunta-asioihin. Allekirjoitimme vuonna 2003 Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen, jonka mukaan konserni tukee vaikutuspiirissään aloitteen kymmentä pääperiaatetta. Ne koskevat ihmisoikeuksia, kansainvälisiä työelämän normeja ja korruption vastaisia aloitteita.

Coface on kartoittanut vuodesta 2018 lähtien myös muita kuin taloudellisia riskejä, jotta voimme vakiinnuttaa konsernin vastuullisen lähestymistavan ja sisällyttää sen kaikkeen liiketoimintaamme.

Cofacen yhteiskuntavastuustrategia: osa kehityssuunnitelmaamme

”Yhteiskuntavastuustrategiamme perustuu kolmeen keskeiseen painopisteeseen. Coface on:

 • Vastuullinen vakuutuksenantaja: pyrimme valjastamaan ydintoimintomme kestävän maailman luomiseen.
 • Vastuullinen työnantaja: haluamme tukea työntekijöiden sitoutumista ja urakehitystä sekä lisätä myönteistä vaikutusta yhteiskuntaan.
 • Vastuullinen yritys: keskeisenä tavoitteenamme on ympäristöjalanjälkemme aktiivinen pienentäminen.

Kukin näistä kolmesta painopisteestä perustuu samaan kulttuurin vaalimisen periaatteeseen, ja yhdessä ne muodostavat neljännen oman painopistealueensa, jossa eettisyys, vaatimustenmukaisuus ja yritysten yhteiskuntavastuun sisäinen hallinnointi ovat keskeisellä sijalla. Coface pyrkii järjestämään johtokuntansa vastuunjaon niin, että vastuu yritysten yhteiskuntavastuusta annetaan yhdelle neuvoa-antavista komiteoista. Yhteiskuntavastuukomitea koostuu johtoryhmän jäsenistä ja kaikkien alueiden yhteiskuntavastuupäälliköistä. Coface pitää säännöllisesti yhteyttä kaikkiin sidosryhmiin sisäisen viestinnän ja erityisten tapahtumien avulla. Jokaisen toimijan sitoutuminen ja tietoisuus ovat elintärkeitä strategiamme onnistumiseksi”Carole Lytton, Group General Secretary.

Coface on kartoittanut yhteiskuntavastuustrategiansa tärkeimmät painopisteet suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Konserni on priorisoinut 17 kestävän kehityksen tavoitteesta 11, jotka on valittu sen vuoksi, että ne ovat merkityksellisiä Cofacen liiketoiminnalle, työntekijöiden johtamiselle ja sitoutumiselle voittoa tavoittelemattomaan sektoriin.

Vaalimme kulttuuria

Varmistamme avoimuuden, vaatimustenmukaisuuden ja työntekijöiden tukemisen selkeällä ESG-hallinnolla, viestinnällä ja aktiivisella osallistumisella koko konsernissa.

Vastuullinen vakuutuksenantaja: Yhteiskuntavastuutavoitteet sisällytetty liiketoimintaan

 • Konsernin ympäristövaikutukset sisällytetään Cofacen kaupallisiin käytäntöihin: Coface ottaa yhteiskuntavastuun huomioon maariskin ja velallisten maksukyvyttömyysriskin arvioinnissa. Lisäksi Coface testaa menetelmää, jolla mitataan sen vakuutusten piiriin kuuluvien velallisten ympäristövaikutuksia. Tämän välineen avulla Coface voi ohjata liiketoimintaansa kohti ympäristövastuullisuutta.
 • Coface on ottanut käyttöön kaupallisen poissulkemiskäytännön, mikä kuvastaa sen halua välttää kaikkea epäeettistä ja/tai vastuutonta liiketoimintaa. Yhtiö sitoutunut luottovakuutus-, yksittäisriski- ja takausvakuutustoimintojensa lopettamiseen tai vähentämiseen lämpöhiilisektorilla.
 • Coface on päättänyt laajentaa pitkäaikaisten ESG-hankkeiden rahoittamista ja toteuttamista yksittäisten riskivakuutusratkaisujensa avulla. Coface aikoo kaksinkertaistaa ESG-hankkeiden tukemiseen tarkoitetut määrärahat maailmanlaajuisesti siten, että sitoumukset ovat vähintään 400 miljoonaa euroa vuoden 2025 loppuun mennessä (verrattuna vuoden 2022 puoliväliin).
 • Coface on sitoutunut pienentämään sijoitussalkkunsa hiilijalanjälkeä 30 prosenttia (pörssiosakkeet ja yrityslainat) vuoteen 2025 mennessä (verrattuna vuoteen 2020) Scope 1 ja 2 -alueiden osalta. Tältä osin Coface on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2023 ja valmistautuu liittymään YK:n koolle kutsumaan NZAOA:han (Net Zero Asset Owner Alliance). Tämä on osa jäsenneltyä lähestymistapaa, jolla pyritään muuttamaan konsernin sijoitussalkkua ja saavuttamaan hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Cofacen liiketoimintaperiaatteet

Cofacessa noudatamme toiminnastamme ja asemastamme riippumatta korkeimpia eettisiä ja ammatillisia normeja. Liiketoimintaperiaatteemme (Code of Conduct) ohjaavat meitä liiketoimintamme harjoittamisessa kaikkialla maailmassa.

Lataa liiketoimintaperiaatteemme

Vastuullinen työnantaja

 • Monimuotoisuus ja osallistavuus ovat keskeinen osa Cofacen henkilöstöstrategiaa. Tiimimme edustavat 80:tä eri kansallisuutta 58 maassa. Konserni toteuttaa lukuisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on edistää ympäristön monimuotoisuutta ja osallistavuutta työntekijöilleen (esim. samapalkkaisuus, syrjimättömyys sukupuolen, toimintarajoitteen, LGBT+-yhteisöön kuulumiseen jne. perusteella).
 • Coface on myös laatinut toimintaperiaatteet osaajien houkuttelemiseksi ja pitämiseksi sekä laajemmin työntekijöiden sitouttamiseksi. Yhtiö mittaa säännöllisesti työntekijöiden sitoutumista ja hyvinvointia, jotta voimme jatkaa edistymistä näillä kahdella alalla.
 • Konserni laajentaa jatkuvasti henkilöstön kehittämisohjelmiaan liiketoiminta-akatemioiden, mentorointi- ja käänteismentorointiohjelmien sekä kansainvälisen ja sisäisen liikkuvuuden avulla.

Vastuullinen yritys, joka on päättänyt pienentää ympäristöjalanjälkeään.

 • Coface mittaa hiilijalanjälkeään ja on ottanut käyttöön hiilijalanjäljen pienentämiseen tarkoitetun järjestelmän voidakseen siirtyä vähähiiliseen toimintamalliin. Yhteistyössä Cofacen eri liiketoimintojen kanssa laadittu vähennyssuunnitelma jakautuu kolmeen painopistealueeseen: investoinnit, korvaukset ja toiminnot. Sen on määrä saavuttaa hiilineutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä.
 • Suunnitelma vaikuttaa kaikkiin Coface-konsernin osiin, ja mainittakoon erityisesti, että olemme ottamassa käyttöön vastuullisempia hankinta- ja digikäytäntöjä. Suunnitelmassa paneudutaan myös työmatkoihin, liikematkoihin, Cofacen ajoneuvokantaan ja jopa toimistotiloihin.
 • Yhtiö on jo käynnistänyt ensimmäiset aloitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi muun muassa ajoneuvokannan hallinnassa, matkustamisessa ja konsernin kiinteistöhallinnossa.