Cofacen yritysmaksututkimus Kiinassa: häiriöt toimitusketjuissa ja nousevissa raaka-ainehinnoissa lisäävät riskejä.

Tutustu Cofacen yritysmaksututkimukseen Kiinassa. Arvioi lisääntyneet riskit toimitusketjuissa ja raaka-aineiden hinnoissa yritysilmapiiriin Kiinassa.

Cofacen kyselytutkimuksesta selviää, että vuonna 2022 harvempi yritys kohtasi maksuviiveitä kuin edellisvuonna. 40 % vastaajista kertoi viiveistä, kun vuonna 2021 luku oli 53 %. Vuonna 2022 keskimääräinen maksuviive lyheni 86 päivästä 83 päivään.

Aiempaa pienempi määrä yrityksiä koki erittäin pitkiä maksuviiveitä (ULPD, ultra-long payment delay).

Haavoittuvimmaksi alaksi osoittautui kemianteollisuus: vastaajista 34 % kertoi, että erittäin pitkien maksuviiveiden osuus liikevaihdosta ylitti 10 %. Puuteollisuudessa vallitsee sama suuntaus, sillä erittäin pitkät maksuviiveet nousivat 0 %:sta vuonna 2021 20 %:iin vuonna 2022.

Pandemia ja siitä seuranneet liikkumiskiellot olivat suurin yksittäinen yrityksiin vaikuttanut tekijä vuonna 2022. Kun Kiinan hallitus hylkäsi koronavirukseen liittyvän nollalinjan, myynnin ja kassavirran positiivista kehitystä odottavien vastaajien määrä kasvoi, mikä viittaa optimismiin maan yritysten toimintaympäristössä vuonna 2023.

Coface odottaa, että Kiinan BKT kasvaa 4–5 % vuonna 2023.

Cofacen Aasian ja Tyynenmeren pääekonomisti Bernard Aw toteaa:

Vaikka yritykset kohtasivat vuonna 2022 omikron-aallon ja sitä seuranneiden tiukkojen liikkumiskieltojen aiheuttaman taantuman, luottoehdot pitenivät vuoden aikana. Kiinalaisyritysten täytyi lisätä joustoa, sillä asiakkaat tarvitsivat pidempiä maksuaikoja huonomman maksuvalmiuden ja maksunkäsittelyä häirinneiden tiukkojen liikkumisrajoitusten takia. Keskimääräinen maksuehto piteni 77 päivästä vuonna 2021 81 päivään vuonna 2022.

Pidempien maksuehtojen ansiosta yhä harvempi ilmoitti maksuviiveistä vuonna 2022: niistä ilmoittaneiden osuus laski vuonna 2021 raportoidusta 53 %:sta 40 %:iin, mikä on pienin lukema viiteen vuoteen.

Vastaajat suhtautuivat yhä optimistisemmin tuleviin talousnäkymiin seuraavien 12 kuukauden aikana, kun Kiinan hallitus lakkautti koronavirukseen liittyvän nollalinjan vuoden 2022 lopussa. Kiihtyvää talouskasvua odottavien määrä kasvoi vuonna 2021 raportoidusta 68 %:sta 84 %:iin

Maksuviiveet : Kemikaali- ja puuteollisuuden rahoitusriski kasvussa – rakennusala paineen alla

Tutkimus osoitti myös, että aiempaa harvempi yritys koki erittäin pitkiä maksuviiveitä (ULPD), joiden arvo ylittää 2 % vuotuisesta liikevaihdosta. Vuonna 2021 nähtiin merkittävä nousu, kun 64 % vastaajista ilmoitti tällaisista viiveistä. Nyt osuus laski 36 %:iin, mikä on pienin lukema sitten vuoden 2016. Cofacen kokemusten mukaan 80 % maksuista, joiden maksuviive on erittäin pitkä, jää kokonaan suorittamatta. Yrityksen kassavirta voi vaarantua, jos niiden osuus vuotuisesta liikevaihdosta on yli 2 %.


Vuoden 2022 kyselyssä 34 % kemian alan vastaajista ilmoitti erittäin pitkien maksuviiveiden arvoksi yli 10 % liikevaihdosta, mikä on 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2021. Tämä lukema on korkein kaikista 13 toimialasta. Myös puuteollisuuden taloudellinen tilanne heikkeni. Useampi toimialan vastaaja ilmoitti, että erääntyneiden maksujen arvo on kasvanut (40 %:iin vuonna 2021 raportoidusta 33 %:sta). 

Rajoituspolitiikan ja tiukempien kiinteistökehittäjiä koskevien rahoitussääntöjen jälkeen Kiinan hallitus on lieventänyt tiukkaa suhtautumistaan kiinteistökehittäjiin erityisesti vuoden 2022 marraskuussa toteutetulla merkittävällä 16-kohtaisella toimenpidepaketillaan. Rakennusalalla on kuitenkin edelleen kaikkein pisimmät, 96 päivän maksuviiveet huolimatta asuntomarkkinoita koskevista korjaustoimenpiteistä. 

30 % eri toimialojen vastaajista ilmoitti raaka-aineiden hintojen nousun tärkeimmäksi syyksi maksuviiveisiin. Vastaava luku vuonna 2021 oli 23 %. Ukrainan sodasta johtuva raaka-aineiden hintojen nousu ja toimitusketjuihin edelleen kohdistuvat paineet johtivat tuotantopanosten hintojen jyrkkään nousuun vuonna 2022, mikä lisäsi yritysten talouteen kohdistuvia paineita.

Taloudelliset odotukset: Optimismi lisääntyy koronavirukseen liittyvän nollalinjan päätyttyä

Kiinan tiukka koronapolitiikka vahingoitti suuresti yrityksiä vuonna 2022. Vaikka raaka-aineiden hintojen nousu ja kysynnän lasku olivat merkittäviä kassavirtaan ja myyntiin vaikuttavat tekijöitä, joita korostivat 24 % ja 23 % vastaajista, 61 % vastaajista ilmoitti, että liikkumiskielloista johtuva työvoimapula oli merkittävin kassavirtaan ja myyntiin vaikuttava tekijä. 

Myyntiin ja kassavirtaan liittyvät odotukset seuraavien 12 kuukauden osalta olivat optimistisempia, vaikkakin edelleen vaatimattomia. Myyntituloksen paranemista tulevan vuoden aikana ennakoivien osuus nousi vuonna 2021 raportoidusta 44 %:sta 50 %:iin vuonna 2022. Kassavirran kohenemista ennakoivien yritysten osuus nousi enemmän, vuonna 2021 raportoidusta 27 %:sta 49 %:iin vuonna 2022. 

Vastaajat suhtautuivat yhä optimistisemmin tuleviin talousnäkymiin seuraavien 12 kuukauden aikana, kun Kiinan hallitus lakkautti koronavirukseen liittyvän nollalinjan vuoden 2022 lopussa. Kiihtyvää talouskasvua odottavien määrä kasvoi vuonna 2021 raportoidusta 68 %:sta 84 %:iin. Coface odottaa, että Kiinan BKT kasvaa 4–5 % vuonna 2023.

Kirjoittajat ja asiantuntijat

Täydennä tietoa maariskianalyysilla

China

 

B B