Coface sitoutuu pienentämään hiilijalanjälkeään

Coface on asettanut selkeät yhteiskuntavastuuta (CSR) koskevat tavoitteet erityisesti suorien ja epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen osalta, ja ensimmäinen välitavoite on vuonna 2025.

Miten Coface aikoo vähentää ympäristöllistä jalanjälkeään?

Cofacen sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen on keskeinen osa yhtiön kehitysstrategiaa. Coface haluaa tehdä oman osansa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna ja olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Coface mukauttaa liiketoimintamalliaan: yhtiö ottaa asteittain huomioon asiakkaidensa ja velallisten (asiakkaiden asiakkaiden) ympäristö- ja ilmastoriskit sekä sijoitustensa ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset. Konserni on jo käynnistänyt aloitteen, jonka tarkoituksena on lisätä ESG Single Risk -hankkeiden tukea (vakuutustuotteet, joilla suojaudutaan keskipitkän ja pitkän aikavälin kaupallisilta ja poliittisilta riskeiltä).

Coface suoritti kattavan hiilijalanjälkiarvioinnin vuonna 2022 (vuoden 2019 tietojen perusteella) käyttäen ekologisen siirtymän viraston (ADEME) laatimaa Bilan Carbone ® -menetelmää. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida ja käsitellä konsernin liiketoiminnasta suoraan ja välillisesti syntyvät kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1, 2 ja 3) kolmella keskeisellä osa-alueella:

 • Sijoitukset (lähde: Amundi).
 • Asiakkaille luottovakuutuksen kautta annettu taloudellinen tuki (maksettujen korvausten määrä).
 • Toiminnot (hankinnat, matkustajaliikenne, energia ja käyttöomaisuus).


Tämän prosessin tuloksena laadittiin toimintasuunnitelma konsernin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Sijoitukset

Cofacen tavoitteena on vähentää sijoituksiin liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä (Scope 1 ja 2) osakkeiden ja yrityslainojen osalta 30 % vuosina 2020–2025. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi konserni jatkaa salkkuunsa kuuluvien 20 suurimman hiilidioksidipäästöjen aiheuttajan vaikuttamista kaikkien ESG-tekijöiden – myös ilmaston – osalta kannustaakseen niitä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Tämän jälkeen Coface asettaa välitavoitteita, joista ensimmäinen on vuodelle 2030. Päätavoitteena on neutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä.

Sijoitussalkun ESG-pistemäärää seurataan parhaillaan, ja alhaisimpien luokitusten sijoitukset suljetaan pois (G) tai niitä rajoitetaan (F). Coface rajoittaa myös sijoituksia lämpöhiileen.

Luottovakuutustuotteiden käyttö

Luottovakuuttajana Coface tarjoaa asiakkailleen taloudellista tukea korvaamalla maksamattomat saatavat. Bilan Carbone ® -menetelmässä Coface ottaa huomioon asiakkailleen antamansa suoran taloudellisen tuen. Tämä tarkoittaa, että Coface sisällyttää korvauksen saaneiden asiakkaidensa päästöt omiin kasvihuonekaasupäästöihinsä (Scope 3). 

Vuosina 2019–2025 Coface pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 7 % niiden korvaushakemusten osalta, jotka yhtiö käsittelee luottovakuutustoiminnassaan.

Cofacen strategia näiden epäsuorien päästöjen vähentämiseksi perustuu kaksitahoiseen lähestymistapaan:

 • asiakkaiden aktiivinen osallistuminen päästöjen vähentämiseen
 • kaupallisen poissulkemiskäytännön tarkistaminen.


Coface arvioi näitä tavoitteita jatkuvasti uudelleen tulevina vuosina, kun sopivia ohjelmistoja kehitetään.

Toiminnot

Konsernin hiilijalanjäljen arvioinnin perusteella Cofacen toimintojen hiilijalanjälki oli vuonna 2019 yhteensä 42 762 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Coface aikoo vähentää näitä päästöjä 11 % vuosina 2019–2025 seuraavan suunnitelman mukaisesti.

Vastuullinen hankinta

 • Yhteydenpito tavarantoimittajiin ja Pariisin sopimuksen mukaiseen kehitykseen sitoutuneiden yritysten priorisointi.
 • Vastuullisten digikäytäntöjen käyttöönotto käytettävän/säilytettävän tietomäärän hallitsemisessa.
 • Asiakirjojen tulostuksen vähentäminen 30 %.


Matkustaminen

 • Työmatkaliikenteen vähentäminen etätyökäytännön avulla.
 • Kannustaminen vähäpäästöisempään liikkumiseen motivoimalla henkilöstöä korvaaman auto julkisilla liikennevälineillä ja lentokone junalla. Lisäksi vauhditetaan Cofacen ajoneuvokannan sähköistämistä ja helpotetaan ajoneuvojen lataamista.
 • Liikematkojen vähentäminen 40 % vuoteen 2019 verrattuna siirtymällä ensisijaisesti etäkokouksiin.
 • Kannustaminen autojen kokonaisvaltaisempaan ja paremmin tarpeisiin sopivaan käyttöön kouluttamalla kaikki työsuhdeautoa käyttävät työntekijät ympäristöystävälliseen ajamiseen ja tarjoamalla liikkuvuuspaketteja.


Energia ja käyttöomaisuus

 • Toimistotilojen kokonaispinta-alan vähentäminen 30 %.
 • Julkisen liikenteen käyttömahdollisuuden ja energiatehokkuuden järjestelmällinen huomioiminen päätettäessä uusien toimistojen sijainnista.
 • Lämmityksen ja ilmastoinnin käytön rajoittaminen.
 • Yrityksen ajoneuvojen käyttöiän pidentäminen.


Toimintasuunnitelmaa voidaan myöhemmin täydentää uusilla aloitteilla: Cofacen strategia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi perustuu yhtiön hiilidioksidiauditoinnin säännölliseen päivittämiseen. Vuoden 2025 auditoinnin perusteella määritetään, onko Coface saavuttanut tavoitteensa.

”Kaikkien sidosryhmien (tavarantoimittajat, työntekijät, asiakkaat ja yritykset, joihin Coface sijoittaa) tuki ja sitoutuminen ovat ratkaisevia paitsi tavoitteiden saavuttamisen kannalta myös siksi, että ne edistävät yhteisiä toimia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä”

- Emilie Bertholon, Group CSR Manager.

Täydennä tietoa maariskianalyysilla

Germany

 

A3 A3